Gebruikersreglement bibliotheek Bertem

Artikel 1: Toepassingsgebied
De infrastructuur en materialen van de Openbare Bibliotheek Bertem en de Openbare Bibliotheek Huldenberg.

Artikel 2: Toegankelijkheid
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar voor iedereen die lid is van de bibliotheek.

Artikel 3: Inschrijving
§1. Bij het inschrijven als lid wordt gebruikgemaakt van de eID. Hiervoor worden volgende gegevens opgevraagd:
- de naam en voornamen
- de geboorteplaats en -datum
- de nationaliteit
- de hoofdverblijfplaats
- het rijksregisternummer.
§2. Door zich in te schrijven, verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.
§3. Elk lid van de bibliotheek ontvangt een lenerskaart.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Auteursrechten
De bibliotheek zorgt ervoor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 6: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
§1. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek.
§2. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan persoonlijke afspeelapparatuur door het gebruik van ontleende bibliotheekmaterialen.

Artikel 8: Aantal uitleningen per keer
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen per lenerskaart.

Artikel 9: Inleveren
De uitgeleende materialen moeten worden ingeleverd in de bibliotheek waar ze werden ontleend. De uiterste dag voor het terugbrengen van de materialen staat vermeld op de uitleenbon.

Artikel 10: Uitleentermijn en verlengen

§1. Voor alle materialen, met uitzondering van de materialen vermeld in §2, bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn door een andere gebruiker.
§2. Voor sprinters (nieuwe en populaire werken) bedraagt de uitleentermijn 2 weken (14 dagen); deze materialen kunnen niet verlengd worden.


Artikel 11: Overschrijden uitleentermijn
§1. Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt telaatgeld. Het aanrekenen van het telaatgeld start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per openingsdag berekend.
§2. Er worden 2 gewone aanmaningen gestuurd, de eerste 1 dag na het verstrijken van de uitleentermijn en de tweede 8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. De gewone aanmaningen worden via e-mail verstuurd. Wie niet over een e-mailadres beschikt, ontvangt de aanmaning via een brief. 28 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn volgt een materiaalvergoedingsnota verzonden via brief. De gebruiker heeft dan opnieuw 28 dagen de tijd om de werken in te leveren of te vergoeden. Indien er geen reactie volgt, zal het dossier overgedragen worden naar de financiële dienst van de betrokken gemeente.

Artikel 12: Verlies of beschadiging
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Het is verboden om in boeken en documenten van de bibliotheek aantekeningen te maken. Bij verlies, totale beschadiging of diefstal voorziet hij een nieuw exemplaar, een boekenbon ter waarde van het te vervangen werk of betaalt hij de kost van het te vervangen werk.


Artikel 13: Reserveren
De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Het gereserveerde werk blijft 10 dagen beschikbaar voor de aanvrager. Indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt, worden kosten aangerekend.


Artikel 14: Blokkeringen
Wie niet reageert op de materiaalvergoedingsnota (zie artikel 11) kan niet langer uitlenen, reserveren of verlengen.


Artikel 15: Openstaande bedragen
Bibliotheekgebruikers mogen maximaal 5 euro openstaande kost hebben (de kost van het lidmaatschap wordt buiten beschouwing gelaten). De gebruiker kan pas opnieuw ontlenen na het betalen van het verschuldigde bedrag.


Artikel 16: Uitzonderingen op het uitleenreglement
§1. Tijdschriften: Tijdschriften zijn uitleenbaar, maar het recentste nummer van iedere tijdschrift blijft in de bibliotheek ter inzage.
§2. E-reader: Enkel uit te lenen mits ondertekening van de afzonderlijke e-reader afsprakennota, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
§3. Woon- en zorgcentra en onderwijsinstellingen kunnen maximaal 100 materialen per lenerskaart ontlenen.


Artikel 17: Internet en databanken
Bibliotheekleden kunnen gratis en zonder reservatie het internet raadplegen en er gegevens van overnemen op USB-stick of op papier. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet.
Het is verboden de computers te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden en voor het bezoeken van aanstootgevende websites en goksites.
De wettelijke bepalingen in verband met het auteursrecht moeten gerespecteerd worden.
Het personeel staat ter beschikking van de bezoekers maar kan hen evenwel niet individueel opleiden voor het gebruik van het internet en andere elektronische bronnen.


Artikel 18: Inleverbusbibliotheek

De materialen worden de eerstvolgende openingsdag ingenomen.

Artikel 19: Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie
De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij controleert welke titels op zijn lenerskaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze materialen.


Artikel 20: Bijzondere bepalingen
§1. Betwistingen over betaalde bedragen, kunnen enkel op vertoon van het betalingsbewijs.
§2. De gebruikers dienen de rust en de privacy van andere gebruikers te respecteren. Bij storend gedrag kan het verantwoordelijk personeelslid de gebruiker het gebouw doen verlaten.


Artikel 21: Onvoorziene omstandigheden
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.


Artikel 22: Lidmaatschap en tarieven
§1. Lidmaatschap volwassenen (vanaf 18 jaar): 5 euro per jaar
§2. Lidmaatschap jeugd (tot en met 17 jaar): gratis
§3 Aangepast tarief lidmaatschap voor volwassenen uit kansengroepen: 1 euro per jaar
§4. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van de regiobibliotheek Druivenstreek (zie artikel 1) betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken van de regiobibliotheek Druivenstreek. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.
§5. Vervangen lenerskaart: 3 euro
§6. Reservering in de eigen bibliotheek: gratis
§7. Reservering binnen de regiobibliotheek Druivenstreek: 1 euro
§8. Interbibliothecair leenverkeer buiten de regiobibliotheek Druivenstreek: 5 euro
§9. Niet ophalen van een reservering: 1 euro
§10. Boete per materiaal per openingsdag te laat: 0,10 euro
§11. Portkost: 1 euro voor de materiaalvergoedingsnota
§12. Fotokopie/afdruk A4: 0,10 euro
§13. Fotokopie/afdruk A3: 0,20 euro


Artikel 23: Wijze van betaling
De betalingen kunnen op volgende wijzen gebeuren:
- ter plaatse: cash, met betaalkaart (enkel bib Bertem) of met betaalapp
- van thuis uit: via overschrijving


Artikel 24: Specifieke bepalingen
§1. In de bibliotheek geldt een rookverbod.
§2. Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek met uitzondering van assistentiehonden.


Artikel 25: Openingsuren
Bertem:
Maandag: 18.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 18.00 – 20.00 uur
Woensdag: 14.00 – 17.00 uur
Donderdag: 18.00 – 20.00 uur
Zondag: 10.00 – 12.30 uur
Leefdaal:
Woensdag: 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 12.00 uur

Artikel 26: Vaste sluitingsdagen
De hoofdbibliotheek en de uitleenpost zijn gesloten op deze dagen:
1 januari (Nieuwjaarsdag) – Pasen – Paasmaandag – O.-H.-Hemelvaart – Dag na O.-H.-Hemelvaart – Pinksteren – Pinkstermaandag – 1 mei (Feest van de Arbeid) – 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) – 21 juli (Nationale Feestdag) – 15 augustus (O.-L.-V -Ten-Hemelopneming – 1 november (Allerheiligen) – 2 november (Allerzielen) – 11 november (Wapenstilstand) – 24 december – 25 december (Kerstmis) – 26 december (2de kerstdag) – 31 december.
Andere sluitingsdagen worden tijdig meegedeeld.


Artikel 27:
Alle voorgaande gebruikersreglementen worden op 1 maart 2021 opgeheven.

Artikel 28:
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2021.


Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 januari 2021.