Artikel 1: Toegankelijkheid
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2: Inschrijving
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven, verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4: Auteursrechten
De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6: Onvoorziene omstandigheden
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Artikel 7: Aantal documenten per keer
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8: Uitleentermijn en verlengen
Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9: Overschrijden uitleentermijn
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.

Artikel 10: Reserveren
De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11: Lidmaatschap en tarieven
Voor de inwoners van de gemeente is het lidmaatschap gratis. Voor niet-inwoners, vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.

Artikel 12: Gebruik bibliotheek
Leeszaaltje hoofdbibliotheek
Kranten liggen hier voor iedereen ter inzage. Dit zaaltje is ook buiten de openingstijden voor het publiek als volgt toegankelijk:
van maandag tot vrijdag, enkel wanneer er personeel aanwezig is:
vanaf 9 – 12 uur en vanaf 14 – 16 uur.

Bibliotheek-aan-huis
Wie als inwoner van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle niet of nauwelijks tot in de bibliotheek geraakt, kan een beroep doen op deze dienst. Voor meer informatie kan je terecht bij het bibliotheekpersoneel of via e-mail: bibliotheek@bertem.be

Vaste sluitingsdagen
De hoofdbibliotheek en de uitleenpost zijn gesloten op deze dagen:
1 januari (Nieuwjaarsdag) – Pasen – Paasmaandag – O.-H.-Hemelvaart – Dag na O.-H.-Hemelvaart – Pinksteren – Pinkstermaandag – 1 mei (Feest van de Arbeid) – 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) – 21 juli (Nationale Feestdag) – 15 augustus (O.-L.-V -Ten-Hemelopneming) – 1ste maandag van september (Leuven kermis) – 1 november (Allerheiligen) – 2 november (Allerzielen) – 11 november (Wapenstilstand) – 24 december – 25 december (Kerstmis) – 26 december (2de kerstdag) – 31 december.
Andere sluitingsdagen worden tijdig meegedeeld.

Artikel 13: Inleveren, reserveren en interbibliothecair lenen
Inleveren
De uitgeleende materialen moeten worden binnengebracht in de bibliotheek waar ze werden ontleend. De uiterste dag voor het terugbrengen van de materialen staat vermeld op de uitleenbon. Buiten de openingsuren van de bibliotheek kan het uitgeleende – cd’s, dvd’s en cd-roms degelijk verpakt – in de inleverbox gedeponeerd worden.

Reserveren
Alleen uitgeleende werken kunnen gereserveerd worden. De aanvrager wordt verwittigd wanneer het werk ingeleverd wordt. Vanaf dan blijft het 10 werkdagen ter beschikking van de aanvragende lener; daarna wordt het opnieuw voor iedereen uitleenbaar.

Aankoopsuggesties en interbibliothecair leenverkeer
Bij de collectievorming worden de wensen van de gebruikers zoveel mogelijk in acht genomen. Aankoopsuggesties kan men indienen aan de balie of via e-mail.
Ook kunnen werken die we niet bezitten, in andere bibliotheken aangevraagd worden (IBL).

Artikel 14: Tarieven
– lidmaatschap niet-inwoners 18+        € 5,00
– nieuwe lidkaart bij verlies of diefstal       € 3,00
– reservatie of aanvraag IBL     € 1,00
– vergoeding bij overschrijden van uitleentermijn per dag/per materiaal € 0,10
– gewone aanmaningsbrief         € 1,00
– aangetekende aanmaningsbrief       dagprijs aangetekende zending
– kopie of afdruk internet A4: zwart/wit € 0,10; A3 kopie zwart/wit en A4 kleur: € 0,50
– leengeld per titel dvd-fictie € 0,50
– dvd – informatief gratis
– verlies en schade: reële kost + € 5,00 adm.kost

Artikel 15: Internet
Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek voor bibliotheekgebruikers met een geldige lidkaart. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen enkel onder begeleiding van ouders internet raadplegen. Gebruikers dienen zich vooraf met hun lidkaart aan de balie te melden. In volgorde van aanmelding kan gedurende een half uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen. Reserveren is niet mogelijk.
Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik beperkt tot:
– het zoeken van informatie op het net;
– het overnemen van gegevens op USB-stick of op papier.
Het is bijgevolg niet toegestaan via internetfaciliteiten van de bibliotheek geldelijke of andere verbintenissen aan te gaan waarop de bibliotheek kan worden aangesproken.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor trage verbindingen van het internet en evenmin voor de aard en de kwaliteit van de informatie die op de online-informatiekanalen te vinden is.
Het bibliotheekpersoneel kan helpen bij het opstarten en eventueel bij het oplossen van internetproblemen, maar is niet beschikbaar om individueel op te leiden tot internetgebruik.
Kan niet:
– het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden;
– het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright;
– het computerbeveiligingssysteem schenden;
– het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie;
– het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;
– het aansluiten van andere toestellen op de computer van de bibliotheek;
– het opstaan van gegevens vanuit internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek.
Sancties volgen bij het niet-naleven van de bovenvermelde richtlijnen en gaan van het vergoeden van de veroorzaakte schade, het tijdelijk of definitief uitsluiten uit de bibliotheek tot het juridisch vervolgen bij ernstige vergrijpen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de te betalen vergoeding in geval van schade.

Artikel 16: Bijzondere bepalingen
Betwistingen over te betalen bedragen, kunnen enkel op vertoon van het betalingsbewijs. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen. De gebruikers dienen de rust en de privacy van andere gebruikers te respecteren. Er geldt een rook-, eet- en dierenverbod in alle afdelingen van de bibliotheek. Bij storend gedrag kan het verantwoordelijk personeelslid de gebruiker het gebouw doen verlaten.
Definitieve uitsluiting gebeurt door de bibliotheekraad op voorstel van de bibliothecaris.

Artikel 17: Overige gevallen
Betwistingen en onvoorziene gevallen die niet door dit reglement geregeld zijn, worden behandeld door de bibliothecaris.

Artikel 18:
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2014.

Artikel 19:
De raad heft bij de inwerkingtreding van dit besluit het raadsbesluit van 29 mei 2012 over het gebruikersreglement van de bibliotheek